ремонт съществуващи покрития

Съществуват многобройни причини за образуване на пукнатини в бетона които и обуславят корено различни подходи при репарация на същите. Ние сме в състояние след извършване на обстоен анализ на съществуващото покритие да извършим ремонт и наградим същото с разнообразни покрития на база епоксид или полиуретан,като се ангажираме с гаранционни ангажименти за срок от 10 години.

Прилагаме високотехнологични иновативни разработки за структурно свързване на бетон,изграждане на носещи звена на база въглеводороди и смоли. Повечето от прилаганите методи и покрития са собствена разработка като голяма част от тях са с патентни защити, притежават удостоверяващи съответствията им сертификати издадени от реномирани акредитирани институти. Следствие на това можем да предложим доставка и изпълнение на изключително приемливи цени спрямо аналогични продукти.


Типични примери на компрометирани бетонни плочи.


Етапи при репарация на структурно разрушено бетонно поле,подготвителни дейности 

Референции обекти 2016